2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ընկերությունն իրականացնում է 739362 բաժանորդի ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում Մեր աշխատանքը Ձեր անվտանգության երաշխիքն է 867 աշխատող

lm
Հայաստանի քարտեզ
Երևան
Հասցե` ՀՀ, 0035, Երևան, Ռուբինյանց 27/3 
հեռ.` +374 (10) 23-86-70
Էլ. փոստ` aeg@aegservice.am
Skype: aeg-info

Հաճախ տրվող հարցեր

1. Որտե՞ղ է տեղադրվում բաժանորդի գազի առևտրային հաշվառքի սարքը:
Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի առևտրային հաշվառքի սարքը տեղադրվում է նրա սեփականությունը հանդիսացող տարածքից դուրս: Մատակարարի և բաժանորդի փոխհամաձայնության դեպքում այն կարող է տեղադրվել բաժանորդի տարածքում: Ոչ կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի առևտրային հաշվառքի սարքի (կայանի) տեղադրման կետը սահմանվում է միացման պայմանագրով:

(Կանոններ, կետ 4.6.)

2. Ի՞նչ կարգով է իրականացվում գազիֆիկացումը կամ գազամատակարարման վերականգնումը մատակարարի նախաձեռնությամբ:
Բնակավայրերի (թաղամասերի, բազմաբնակարան շենքերի) գազիֆիկացման աշխատանքներն սկսելուց անմիջապես առաջ մատակարարը զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակում է գազիֆիկացման ավարտի և գազամատակարարման սկզբի ժամկետների մասին: Հայտարարության հրապարակումից հետոգազամատակարարման համար դիմող բնակիչները և կազմակերպությունները (պատվիրատուները) մատակարարին են ներկայացնում վերջինիս կողմիցսահմանված ձևով դիմում և անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ նշելով իրենց գազօգտագործող սարքավորումների անվանումները և տիպերը:Մատակարարը, ուսումնասիրելով դիմողի առաջարկած գազօգտագործող սարքավորումների կիրառման սահմանափակումները, 30 օրվա ընթացքում նրա հետ կնքում է գազամատակարարման ցանցին գազասպառման համակարգի միացման պայմանագիր՝ համաձայն Հանձնաժողովի հաստատած օրինակելի ձևերի:

           (Կանոններ, կետ 10.2.1-10.2.3)

3. Գազօգտագործող սարքավորումների փոխարինման դեպքում ինպե՞ս պետք է վարվի բաժանորդը:
Կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդների նախաձեռնությամբ գազօգտագործող սարքավորման փոխարինման կամ նոր սարքերի հավաքակցման կամ գազասպառման համակարգում այլ փոփոխություններ կատարելու համար բաժանորդը գրավոր դիմում է մատակարարին` ներկայացնելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն այդ փոփոխությունների մասին։Մատակարարը պարտավոր է 15-օրյա ժամկետում քննարկել դիմումը, անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել գազասպառման համակարգի նախագծում կամ թույլատրել գազօգտագործող սարքավորման փոխարինումը: Դիմումը մերժելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է դիմողին ներկայացնել գրավոր հիմնավորում: Գազասպառման համակարգում փոփոխությունները (նոր գազատարի կամ ծխատարի կառուցում, հաշվառքի սարքի վերահավաքակցում և այլն) կատարվում են նոր միացման պայմանագրով սահմանված կարգով:

(Կանոններ, կետ 2.16)

4. Ի՞նչ կարգով են լուծվում մատակարարիև բաժանորդի միջև ծագած վեճերը:

Մատակարարի և բաժանորդի միջև ծագած վեճերը լուծվում են Պայմանագրով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(Կանոններ,  կետ 8.5.)

5. Ինչպե՞ս է կատարվում գազի առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցումը:
Գազի առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցումը կատարում է մատակարարը՝ հաշվարկային ժամանակաշրջանի վերջին օրը, պարտադիր զննելով առևտրային հաշվառքի սարքի արտաքին վիճակը և կապարակնիքների ամբողջականությունը։ Բաժանորդն իրավունք ունի մասնակցել ցուցմունքի գրանցմանը:

(Կանոններ, կետ 8.1.)

6. Ի՞նչ կարգով է սպառողը (բաժանորդը) վճարում սպառված գազի համար:
Հաշվարկային ժամանակաշրջանում մատակարարված գազի համար մատակարարը բաժանորդին ներկայացնում է վճարման փաստաթուղթ: Բաժանորդը կատարում է վճարումը վճարման փաստաթղթում նշված ներկայացման ամսաթվին հաջորդող 7 օրվա ընթացքում: Վճարման փաստաթուղթը մատակարարը կարող է ներկայացնել Պայմանագրով սահմանված վճարման կետեր:
Երևան 12 C 02.10.2023
lm

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2021թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՎԵԼ Է 113442 ԲԱԺԱՆՈՐԴ Փետրվար ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում 113442 բաժանորդի մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում:
2021թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՎԵԼ Է 110889 ԲԱԺԱՆՈՐԴ Հունվար ամսվա ընթացքում հանրապետության տարածքում 110889 բաժանորդի մոտ իրականացվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկում:
Բոլոր նորությունները
  • Հաճախ տրվող հարցեր sw-line
  • Ձեր իրավունքները sw-line
  • Ցուցասրահ

Բաժանորդագրում նորություններին